TCE - The Content Exchange TCE - The Content Exchange

Gebruiksvoorwaarden

Artikel 1 Definities 

In deze gebruiksvoorwaarden worden onderstaande termen in de volgende betekenis gebruikt:

  1. Content: de tekst, foto, video audio en infographics  die door content leveranciers wordt aangeboden via het Platform.
  2. Content leveranciers: partijen zoals uitgevers, redacties, freelancers, marketeers en PR medewerkers die Content aanbieden aan Gebruikers via het Platform.
  3. Gebruiker: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die van het Platform gebruik maakt. 
  4. Gebruiksvoorwaarden: deze gebruiksvoorwaarden platform The Content Exchange.
  5. Platform: het online platform tce.exchange, dat door TCE wordt aangeboden onder de naam ‘TCE’.
  6. TCE: The Content Exchange B.V., gevestigd aan de Gildeweg 39a, 4383NJ Vlissingen, KvK nummer 75692902.

Artikel 2 Toepasselijkheid Gebruiksvoorwaarden 

1. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van het Platform. U kunt deze Gebruiksvoorwaarden downloaden op https://tce.exchange/terms zodat u ze kunt opslaan en/of printen.

2. Door gebruik te maken van het Platform, gaat de Gebruiker akkoord met deze Gebruiksvoorwaarden en met alle eventuele aanvullende voorwaarden/aanpassingen om de goede werking van het Platform te waarborgen.  

Artikel 3 Gebruiksrecht het Platform 

1. TCE verleent aan de Gebruiker een niet-exclusief, niet-sublicentieerbaar en niet-overdraagbaar recht om het Platform te gebruiken.  

2. Op het Platform wordt de mogelijkheid aangeboden aan de Gebruiker om Content af te nemen. Bij de aangeboden Content staat telkens aangegeven onder welke (gebruiks)voorwaarden en tegen welke vergoeding de Content beschikbaar is en gebruikt kan worden door de Gebruiker. Gebruiker verplicht zich aan deze voorwaarden te voldoen bij het gebruik van de content.

3. Het is niet toegestaan de via het Platform in licentie gekregen Content aan een derde ter beschikking te stellen (waaronder het ter beschikking stellen van inloggegevens), te verkopen, te verhuren, te decompileren, te onderwerpen aan reverse engineering of aan te passen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TCE. De Gebruiker mag ook niet technische voorzieningen die bedoeld zijn om het Platform te beschermen (laten) verwijderen of (laten) omzeilen.

4. Het gebruik van het Platform is voor eigen rekening en risico. De Gebruiker garandeert dat hij/zij het Platform uitsluitend zal gebruiken met inachtneming van deze Gebruiksvoorwaarden. Het is de Gebruiker niet toegestaan het Platform te gebruiken op een manier die nadelig kan zijn voor TCE. 

5. TCE heeft te allen tijde het recht om de aangeboden functionaliteit van het Platform van tijd tot tijd aan te passen om de functionaliteit te verbeteren of te wijzigen en om fouten te herstellen, alsmede om naar eigen inzicht updates en upgrades ter beschikking te stellen en/of door te voeren. Daarnaast heeft TCE het recht om gegevens te verwijderen, het verdere gebruik van het Platform te ontzeggen en het gebruiksrecht te beëindigen, beperkingen te stellen aan het gebruik van het Platform, en/of toegang tot het Platform geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of blijvend te blokkeren. 

6. TCE spant zich naar beste vermogen in om het Platform ten behoeve van de Gebruiker functioneel te houden maar zij garandeert niet dat het Platform in de toekomst altijd beschikbaar zal blijven en altijd foutloos werkt. 

Artikel 4 Aanmelding en registratie 

1. Om het Platform te kunnen gebruiken, moet de Gebruiker zich registreren door de daartoe bestemde instructies op te volgen. De gegevens die daarbij worden gevraagd, zoals naam en emailadres, zijn nodig om gebruik te kunnen maken van het Platform.  

2. Als de Gebruiker jonger is dan 16 jaar moet hij/zij voor het gebruik van het Platform de toestemming van een ouder of wettelijk vertegenwoordiger. Door het gebruik van het Platform, verklaart u dat u 16 jaar of ouder bent of toestemming hebt van een ouder of wettelijk vertegenwoordiger.  

Artikel 5 Tarieven 

1. TCE brengt voor het gebruik van het Platform geen kosten in rekening. Gebruikers betalen wel vergoedingen voor het gebruik van Content dat zij via het Platform afnemen. 

2. Tenzij anders overeengekomen, zijn alle prijzen exclusief BTW.

3. De Gebruiker draagt zelf de kosten van de aanschaf en gebruik van de apparatuur (computer) en verbindingen (mobiel en/of draadloos internet) die nodig zijn voor het gebruik van het Platform. 

Artikel 6 Apparatuur en verbindingen 

1. Het Platform functioneert alleen met behulp van de daarvoor noodzakelijke apparatuur en (internet)verbindingen. Om gebruik te kunnen maken van het Platform moet de Gebruiker er zelf voor zorg te dragen dat hij of zij over de benodigde apparatuur en verbindingen beschikt. 

2. Om misbruik en/of storingen en andere problemen te voorkomen, is de Gebruiker verplicht om er voor te zorgen dat de apparatuur en verbindingen voldoende beveiligd zijn, bijvoorbeeld tegen onbevoegd gebruik door derden en virussen. 

3. De Gebruiker staat er jegens TCE voor in dat de gebruikte apparatuur en verbindingen geen schade veroorzaken aan TCE en/of derden c.q. dat daarmee geen rechten van TCE en/of derden worden geschaad. 

Artikel 7 Beëindiging van het gebruik 

1. TCE is gerechtigd de toegang tot een account te blokkeren of een Gebruiker definitief uit te sluiten van het verdere gebruik van het Platform, zonder opgave van redenen. 

2. TCE is te allen tijde bevoegd om de inhoud van het Platform te wijzigen.

Artikel 8 Privacy en cookies

Bij het verwerken van persoonsgegevens houdt TCE zich aan de geldende regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De manier waarop TCE omgaat met de persoonsgegevens van de Gebruikers is beschreven in het privacy statement en de cookie verklaring op de website tce.exchange

Artikel 9 Intellectuele eigendom 

1. De inhoud van het Platform, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten, de Content en combinaties daarvan en overige programmatuur worden beschermd door auteurs-, merk- en databankrechten. Deze rechten berusten uitsluitend bij TCE, haar licentiegevers en/of Content leveranciers. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TCE is het niet toegestaan enig onderdeel van het Platform te kopiëren of in (on)bewerkte vorm te openbaren, exploiteren of op enige andere wijze te gebruiken.

2. Gebruiker verkrijgt, als Gebruiker aan al haar (betalings)verplichtingen heeft voldaan, uitsluitend een herroepelijk, niet-exclusief, niet-overdraagbaar en niet-sublicentieerbaar recht van de Content leverancier om de Content die Gebruiker heeft afgenomen te gebruiken volgens de bij die Content aangegeven gebruiksvoorwaarden.

Artikel 10 Aansprakelijkheid 

1. TCE geeft geen enkele garantie af met betrekking tot het gebruik van het Platform en aanvaardt geen aansprakelijk voor schade of letsel van welke aard ook, die voortvloeit uit het gebruik van het Platform. 

2. TCE is niet aansprakelijk ingeval de Content inbreuk maakt of lijkt te maken op rechten van derden. TCE heeft toestemming voor sub-licentiëring van de content van de Content Leveranciers via de Licentieverklaring. Middels de Licentieverklaring met TCE hebben de Content leveranciers zich verantwoordelijk verklaard voor de op het Platform aangeboden Content. 

3. Indien TCE door een Content Leverancier op de hoogte wordt gesteld van een onrechtmatigheid in de content, zal TCE alle Gebruikers van deze content onmiddellijk hiervan op de hoogte brengen. Gebruiker verplicht zich om deze content na ontvangst van de TCE take down melding zo spoedig mogelijk van haar platform te verwijderen. Het langer dan nodig beschikbaar houden van deze content op het platform van de Gebruiker kan leiden tot schade die de verantwoordelijkheid is van de Gebruiker.

4. TCE garandeert niet dat het Platform te allen tijde en zonder storing zal functioneren. TCE behoudt zich het recht voor het Platform geheel of gedeeltelijk (tijdelijk) buiten gebruik te stellen in verband met het verrichten van onderhouds- of aanpassingswerkzaamheden. 

5. Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van het Platform kan TCE niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en afbeeldingen. TCE aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van het Platform, (on)bereikbaarheid van of fouten in het Platform of ter beschikking gestelde gegevens en afbeeldingen, programmatuur, downloads of andere databestanden, en producten en diensten die aangekocht worden via het Platform of op andere wijze.

6.  TCE is niet aansprakelijk voor de beschikbaarheid van (mobiel) internet en/of de werking van de gebruikte apparatuur door de Gebruiker. 

7. Bovenstaande uitsluitingen van aansprakelijkheden van TCE gelden eveneens voor alle door TCE ingeschakelde hulppersonen en derden.

Artikel 11 Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

1. Op deze Gebruiksvoorwaarden, op het gebruik van het Platform en op alle daaruit voortvloeiende of daarmee verband houdende geschillen uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

2. Eventuele geschillen voortvloeiend uit deze Gebruiksvoorwaarden of het gebruik van het Platform dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

TCE is gerechtigd deze Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd aan te passen. De Gebruiksvoorwaarden zijn laatst gewijzigd op 21-09-2020.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief